GEBRUIKSVOORWAARDEN BUTTONS

De dienst ‘buttons’ wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Identivation B.V. Aan het gebruik van buttons zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door buttons te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Identivation schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Op buttons kunt u menselijke drijfveren vaststellen.
1.2. buttons is gratis te gebruiken voor individuele gebruikers. U heeft dan beperkte inzicht in de eigen drijfveren en bijbehorende informatie. Om meer drijfveren in te zien en om andere geavanceerde functies te gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Identivation mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Identivation heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met buttons worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Identivation voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden buttons te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Indien Identivation constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Identivation zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.3. Indien naar het oordeel van Identivation hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Identivation of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Identivation gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4. Identivation is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Identivation gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5. Identivation kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Identivation van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Identivation spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Identivation onderhoudt buttons actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Identivation dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Identivation mag van tijd tot tijd de functionaliteit van buttons aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Identivation zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst buttons, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Identivation. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Identivation, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Identivation heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Identivation, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Identivation zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via buttons, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Identivation daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Identivation zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Voor het gebruik van buttons is een vergoeding verschuldigd, voor elke keer dat buttons tot het einde gespeeld wordt, een en ander zoals nader aangegeven op de website. Deze vergoeding wordt bepaald in credits. U koopt deze credits vooraf in.
5.2. Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, via creditcard, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
5.4. Credits worden niet gerestitueerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Identivation beperkt tot het bedrag dat u aan credits heeft gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Identivation is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Identivation meldt.
6.4. In geval van overmacht is Identivation nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Identivation kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.


Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Identivation mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) op ieder moment aanpassen.
8.2. Identivation zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte credits.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met buttons worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Identivation gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Identivation wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Identivation is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die buttons of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.