PRIVACYBELEID BUTTONS

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door BUTTONS tenzij anders is aangegeven. BUTTONS duidt deze producten, services en websites in dit beleid aan met het woord ‘buttons-services’. BUTTONS ontwikkelt, beheert en faciliteert al deze buttons-services.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe BUTTONS omgaat met persoonlijke informatie en gegevens. Wij hechten waarde aan vertrouwen en streven er daarom naar dit beleid in heldere, gewone taal te presenteren in plaats van in juridische taal. Het beleid is zo gestructureerd dat iedereen snel antwoord kan vinden op de vragen die het belangrijkst zijn.

Men kan de buttons-services gebruiken op uitnodiging van bij ons geregistreerde klanten, of men kan de buttons-services gebruiken op eigen initiatief. In beide gevallen faciliteert BUTTONS de button-services en beheert BUTTONS de gegevens die we van de zogenoemde eindgebruikers verzamelen. Daarnaast beheert en verzamelt BUTTONS de gegevens van de bij ons geregistreerde klanten die de buttons-services gebruiken de voor eigen informatievoorziening.

Omdat er drie mogelijkheden zijn om de buttons-services te gebruiken, splitsen wij dit privacybeleid op in gedeelten. Kijk naar het gedeelte dat op jouw van toepassing is.

Voordat we op de drie mogelijkheden ingaan eerst een belangrijk statement
BUTTONS verkoopt geen gegevens en resultaten van de buttons-services aan derden of deelt deze met hen!

PRIVACYBELEID VOOR EINDGEBRUIKERS OP EIGEN INITIATIEF

Welke informatie wordt door BUTTONS verzameld en beheerd?
BUTTONS verzamelt en beheert de persoonsgegevens die eindgebruikers aan ons verstrekken. BUTTONS beheert tevens de resultaten van de buttons-services.

Tevens verzamelt BUTTONS informatie die wij uit andere bronnen over eindgebruikers verzamelen. Deze informatie koppelt BUTTONS niet aan persoonsgegevens!

Gebruiksgegevens
BUTTONS verzamelt gebruiksgegevens over eindgebruikers wanneer er sprake is van interactie tussen de eindgebruiker en de buttons-services. Dit kan betrekking hebben op welke webpagina’s de eindgebruiker bezoekt, waar de eindgebruiker op klikt, wanneer deze acties worden uitgevoerd etc. Zoals het geval is bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. Deze logboekbestanden bevatten gegevens over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen etc.), besturingssysteemversies en tijdstempels.

Apparaatgegevens
BUTTONS verzamelt gegevens over het apparaat en de toepassing die eindgebruikers gebruiken voor toegang tot onze buttons-services, zoals IP-adres, besturingssysteem en -versie, apparaattype, systeem- en prestatie-informatie en het browsertype. BUTTONS kan eventueel ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres. Deze informatie koppelt BUTTONS niet aan persoonsgegevens!

Paginalabels
BUTTONS gebruikt traceringsservices van derde partijen die gebruikmaken van cookies en paginalabels (ook wel webbakens genoemd) om samengevoegde en geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken.

Waartoe gebruikt BUTTONS de informatie die wordt verzameld?
BUTTONS gebruikt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de buttons-services en om eindgebruikers te e-mailen.  Als u niet langer wilt dat BUTTONS contact met u opneemt, kunnen eindgebrukers contact opnemen met BUTTONS op mail@my-button.com.

De resultaten van de buttons-services zijn eigendom van BUTTONS en wij behandelen die informatie als privé-informatie van de geregistreerde klant.

Wij gebruiken de gebruikersinformatie die wij van eindgebruikers verzamelen (gebruiksgegevens, apparaatgegevens en informatie uit paginalabels) verder voor het beheren en verbeteren van onze services, voor onderzoeksdoeleinden en voor de verschillende doeleinden die zijn beschreven in de versie voor geregistreerde klanten van dit privacybeleid.

Wanneer een eindgebruiker gebruik maakt van de buttons-services op eigen initiatief en deze heeft vragen over de buttons-services, neem dan contact op met BUTTONS op mail@my-buttons.com.

Met wie delen wij de informatie van eindgebruikers of aan wie maken wij deze informatie bekend?
BUTTONS deelt de resultaten en de persoonsgegevens van de eindgebruikers die op eigen initiatief de buttons-services gebruiken uitsluitend met henzelf.

Wat zijn de rechten van eindgebruikers met betrekking tot hun informatie?
Omdat BUTTONS gegevens verzamelt en beheert, kunnen eindgebruikers die op eigen initieatief buttons gebruiken contact opnemen met BUTTONS indien ze vragen hebben over de eigen resultaten en persoonlijke gegevens. Idem wanneer de eindgebruiker deze persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen. Dit kan via mail@my-buttons.com.

PRIVACYBELEID VOOR GEREGISTREERDE KLANTEN

Informatie die BUTTONS rechtstreeks van u als klant verzamelt

Registratie-informatie
U heeft een buttons-account nodig om de buttons-services te kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Wanneer u zich registreert, verzamelen wij uw organisatie- en contactgegevens.

Factureringsinformatie
Ten behoeve van een betalingen aan BUTTONS , verzamelen wij factureringsgegevens van bij ons geregistreerde klanten. Echter niet de betaalgegevens zoals creditcardnummer en bankrekeningnummer. Betalingen worden uitgevoerd door onze payment provider Mollie. Zij verwerken de betaalgegevens. Voor hun privacy statement verwijzen we naar de website van Mollie; https://www.mollie.com/nl/privacy.

Genodigden en deelnemers
Wij gebruiken de namen en e-mailadressen van genodigden en deelnemers niet voor onze eigen doeleinden en sturen geen e-mail naar deze e-mailadressen, met uitzondering wanneer een geregistreerde klant erom vraagt de eigen genodigden te mailen.

Uitslagen buttons
Wij bewaren de resultaten van de buttons-services voor onze geregistreerde klanten. Informatie die wij indirect of op een passieve wijze over u verzamelen tijdens uw interactie met ons.

Gebruiksgegevens
Wij verzamelen gebruiksgegevens van geregistreerde klanten wanneer er sprake is van interactie tussen hen en de buttons-services. Dit kan betrekking hebben op welke webpagina’s men bezoekt, waar men op klikt, wanneer men deze acties heeft uitgevoerd etc. Evenals het geval is bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. Deze logboekbestanden bevatten gegevens over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen etc.), besturingssysteemversies en tijdstempels.

Apparaatgegevens
Wij verzamelen gegevens over het apparaat en de toepassing die geregistreerde klanten gebruiken voor toegang tot onze services, zoals IP-adres, besturingssysteemversie, apparaattype, systeem- en prestatie-informatie en uw browsertype. Wij kunnen eventueel ook de geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres.

Verwijzingsgegevens
Als een geregistreerde klant vanaf een externe bron (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een Buttons-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.

Informatie van derde partijen
Wij verzamelen mogelijk persoonlijke informatie of gegevens van derde partijen als de geregistreerde klant aan deze derde partijen toestemming geeft om informatie met ons te delen. Men heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich via uw Facebook-accountgegevens te registreren en aan te melden bij de buttons-services. Als dit gebeurt, wordt de verificatie van aanmeldingsgegevens afgehandeld door Facebook en verzamelen wij alleen informatie over het Facebook-account waarvoor de geregistreerde klant nadrukkelijk mee heeft ingestemd dat deze met ons wordt gedeeld op het moment zij hun Facebook-account koppelde.

Informatie uit paginalabels
BUTTONS gebruikt traceringsservices van derde partijen die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om samengevoegde en geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. E-mailberichten die zijn verzonden door BUTTONS of die via onze buttons-services door geregiseerde klanten zijn verzonden, omvatten mogelijk paginalabels die de afzender in staat stellen informatie te verzamelen over wie deze e-mailberichten hebben geopend en wie erop de koppelingen in deze berichten hebben geklikt. Wij doen dit om de klant in staat te stellen de prestaties van zijn e-mailberichtuitwisselingen te meten en om informatie te verzamelen over hoe wij de bezorging en openingspercentages voor e-mail kunnen verbeteren.

Waartoe gebruikt BUTTONS de gegevens die worden verzameld?
BUTTONS gebruikt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. De gegevens worden tevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het bieden van klantenondersteuning, waartoe wij toegang moeten hebben tot gegevens van uw organisatie, uw genodigden en uw deelnemers om u te kunnen helpen;
 • Voor het bewaken, onderhouden en verbeteren van onze services en functies;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) onze buttons-services;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van BUTTONS;
 • Teneinde vast te stellen dat BUTTONS daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;

Als u gebruikmaakt van de website(s) van BUTTONS worden uw gegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website(s) van BUTTONS;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van BUTTONS teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van BUTTONS op basis waarvan BUTTONS producten en diensten afstemt op uw behoefte;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

Indien BUTTONS de persoonsgegevens van geregistreede klanten voor andere doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet BUTTONS dit alleen nadat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunnnen geregistreede klantenu vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw informatie?
Gereistreerde klanten hebben het recht de persoonsgegevens die BUTTONS van hen verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij BUTTONS deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Geregistreerde klanten kunnen registratie en andere accountinformatie real time bijwerken na inloggen op hun account.

Indien een geregistreerde klant van mening bent dat BUTTONS de persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van BUTTONS op een verzoek, dan heeft de geregistreerde klant het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover staat op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe lang wij de gegevens bewaren?
BUTTONS bewaart gegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de gegevens werden verkregen.

Beveiligingsinformatie, cookies en andere belangrijke informatie

Wijzigingen in deze privacyverklaring
BUTTONS kan dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen, maar zullen geregistreerde klanten daarvan in kennis stellen door de wijzigingen op onze website te publiceren. Als wij vaststellen dat wijzigingen essentieel zijn, zullen wij voorzien in een aanvullende, prominente mededeling zoals onder de omstandigheden toepasselijk is of op een andere opvallende manier die redelijkerwijs is ontworpen om geregistreerde klanten in kennis te stellen. Als geregistreerde klanten, nadat deze over deze wijzigingen zijn geïnformeerd, onze services blijven gebruiken na het verstrijken van de periode voor voorafgaande kennisgeving, worden zij geacht nadrukkelijk te hebben ingestemd met de wijzigingen in ons privacybeleid. Als een geregistreerde klant het niet eens is met de bepalingen van dit privacybeleid of het eventueel bijgewerkte privacybeleid, kan het account op elk gewenst moment worden gesloten.

Cookies
BUTTONS en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze website(s) om de volgende redenen:

 • Het gebruik van onze site vereenvoudigen;
 • Zodat geregistreerde klanten zich sneller kunt aanmelden wanneer zij terugkeren op onze website(s);
 • Om de identiteit te controleren;
 • Het aan u leveren van persoonlijk afgestemde inhoud;
 • Het opslaan van uw gebruikersvoorkeuren, zoals uw standaardtaal;
 • Het ontwikkelen en verbeteren van onze services.

Als u cookies hebt ingeschakeld in uw webbrowser, stemt u in met ons gebruik van cookies, zoals dit is beschreven in dit privacybeleid.

Op u afgestemde reclame
BUTTONS , onze serviceproviders en andere derde partijen waarmee wij werken, kunnen cookies plaatsen wanneer u onze website en andere websites bezoek of wanneer u e-mailberichten opent die wij aan geregistreerde klanten verzenden, zodat wij hen beter afgestemde marketinginhoud kunnen bieden (bijvoorbeeld over buttons-services) en om te beoordelen of deze inhoud nuttig of doeltreffend is. Wij kunnen bijvoorbeeld beoordelen op welke advertenties een bepaalde geregistreerde klant het vaakst heeft geklikt en of deze klikacties ertoe leiden dat gebruikers beter gebruikmaken van onze buttons-services. Als een geregistreerde klant niet wilt dat er reclame wordt weergegeven die is gebaseerd op de anonieme online activiteiten, kan deze zich uitschrijven bij tal van bedrijven die zich bezighouden met dergelijke afstemmingsactiviteiten. Ga hier toe naar http://www.aboutads.info. Als een geregistreerde klant zich op deze wijze uitschrijft, betekent dat niet dat er geen reclame meer wordt weergegeven. Het betekent alleen dat er geen advertenties meer worden weergegeven van dergelijke bedrijven die zijn gebaseerd op de eigen activiteiten en afgeleide voorkeuren.

Google Analytics
Naast wat hiervoor is vermeld, hebben wij op onze website(s) en in andere buttons-services bepaalde Google Analytics-functies geïmplementeerd die ondersteuning bieden voor schermreclame. Bezoekers van onze website(s) kunnen zich uitschrijven voor bepaalde typen Google Analytics-tracering, Google Display Network-advertenties aanpassen via het gebruik van de beheermogelijkheden voor de voorkeuren voor Google-advertenties en ze kunnen meer informatie weergeven over hoe Google advertenties aanbiedt door het bijbehorende Helpcenter voor klantenadvertenties weer te geven. Als een geregistreerde klant niet wil deelnemen aan Google Analytics, kunnen zij tevens de browserinvoegtoepassing voor Google Analytics-uitschrijving downloaden.

De verantwoordelijkheden van geregistreerde klanten
Door onze services te gebruiken, stemt de geregistreerde klant ermee in te voldoen aan toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten wanneer zij resultaten van buttons-services verzamelen, zoals vereisten ten aanzien van het informeren van deelnemers over het specifieke gebruik en bekendmakingen van hun gegevens.

PRIVACYBELEID VOOR EINDGEBRUIKERS OP UITNODIGING

Welke informatie wordt door BUTTONS verzameld en beheerd?
BUTTONS verzamelt de persoonsgegevens die geregistreerde klanten aan ons verstrekken. De betreffende klant beheert zelf deze persoonsgegevens. BUTTONS beheert de resultaten van de buttons-services. Wanneer eindgebruikers gebruik maken van de buttons-services op uitnodiging van een geregistreerde klant, fungeert buttons uitsluitend namens de klant als facilitator en bewaarder. De klant beheert de persoonsgegevens.

Tevens verzamelt BUTTONS informatie die wij uit andere bronnen over eindgebruikers verzamelen. Deze informatie koppelt BUTTONS niet aan persoonsgegevens!

Gebruiksgegevens
BUTTONS verzamelt gebruiksgegevens over eindgebruikers wanneer er sprake is van interactie tussen de eindgebruiker en de buttons-services. Dit kan betrekking hebben op welke webpagina’s de eindgebruiker bezoekt, waar de eindgebruiker op klikt, wanneer deze acties worden uitgevoerd etc. Zoals het geval is bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. Deze logboekbestanden bevatten gegevens over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen etc.), besturingssysteemversies en tijdstempels.

Apparaatgegevens
Buttons verzamelt gegevens over het apparaat en de toepassing die eindgebruikers gebruiken voor toegang tot onze buttons-services, zoals IP-adres, besturingssysteem en -versie, apparaattype, systeem- en prestatie-informatie en het browsertype. BUTTONS kan eventueel ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres.

Paginalabels
BUTTONS gebruikt traceringsservices van derde partijen die gebruikmaken van cookies en paginalabels (ook wel webbakens genoemd) om samengevoegde en geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken.

Waartoe gebruikt Buttons de informatie die wordt verzameld?
BUTTONS gebruikt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de buttons-services en om eindgebruikers te e-mailen op verzoek van geregistreerde klanten. De e-mailberichten die wij namens een geregistreerde klant verzenden, hebben het e-mailadres van deze klant als afzender. Als u niet langer wilt dat een geregistreerde klant contact met u opneemt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze klant.
De resultaten van de buttons-services zijn eigendom van de geregistreerde klanten en wij behandelen die informatie als privé-informatie van de geregistreerde klant. Neem rechtstreeks contact op met de betreffende geregistreerde klant voor informatie over hoe deze de resultaten gebruikt.

Wij gebruiken de gebruikersinformatie die wij van eindgebruikers verzamelen (gebruiksgegevens, apparaatgegevens en informatie uit paginalabels) verder voor het beheren en verbeteren van onze services, voor onderzoeksdoeleinden en voor de verschillende doeleinden die zijn beschreven in de versie voor geregistreerde klanten van dit privacybeleid.

Wanneer een eindgebruiker gebruik maakt van de buttons-services op uitnodiging en deze heeft vragen over de buttons-services, neem dan contact op met de desbetreffende klant. Dit is doorgaans dezelfde persoon of organisatie die u heeft uitgenodigd om buttons te spelen.
Als een eindgebruiker van mening is dat een geregistreerde klant inbreuk maakt op onze gebruiksvoorwaarden of is gericht op illegale activiteiten, dan kan dit aan ons worde gemeld op klachten@my-buttons.com.

Met wie delen wij de informatie van eindgebruikers of aan wie maken wij deze informatie bekend?
BUTTONS beheert de resultaten van de buttons-services voor onze geregistreerde klanten. Alle resultaten worden vanzelfsprekend aan hen doorgegeven. Neem rechtstreeks contact op met de geregistreerde klant voor informatie over hoe deze de resultaten kan delen en met wie.

Wat zijn de rechten van eindgebruikers met betrekking tot hun informatie?
Omdat BUTTONS gegevens verzamelt en beheert namens de geregistreerde klanten, moeten eindgebruikers contact opnemen met deze klanten indien ze vragen hebben over de eigen resultaten en persoonlijke gegevens. Idem wanneer de eindgebruiker deze persoonlijke gegevens wil inzien en corrigeren.

BEVEILIGINGSINFORMATIE EN ANDERE BELANGIJKE PUNTEN

Wijzigingen in deze privacyverklaring
BUTTONS kan dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. We zullen iedereen daarvan in kennis stellen door de wijzigingen op onze website(s) te publiceren. Als wij vaststellen dat bepaalde wijzigingen essentieel zijn, zullen wij voorzien in een aanvullende, prominente mededeling zoals onder de omstandigheden toepasselijk is of op een andere opvallende manier die redelijkerwijs is ontworpen om betrokkenen in kennis te stellen. Indien kanten en eindgebruikers, nadat zij over de wijzigingen zijn geïnformeerd, de buttons-services blijven gebruiken na het verstrijken van de periode voor een voorafgaande kennisgeving, worden zij geacht nadrukkelijk te hebben ingestemd met de wijzigingen in ons privacybeleid. Wanneer klanten en eindgebruikers het niet eens zijn met de bepalingen van dit privacybeleid of een eventueel bijgewerkte privacybeleid, kun zij hun account op elk gewenst moment sluiten of niet reageren op een uitnodigingen.

Beveiliging
BUTTONS behandelt persoonlijke informatie en gegevens integer en met zorg. Ongeacht de beveiligingsmaatregelen en voorzorgen die wij hanteren, bestaat als gevolg van het verzamelen en verzenden van gegevens via internet altijd het risico dat persoonlijke gegevens worden weergegeven en gebruikt door onbevoegde derde partijen. Als er vragen zijn over de beveiliging van persoonlijke informatie, kan contact worden opgenomen met klantenondersteuning via support@my-buttons.com.

Sociale-mediafuncties
Onze website(s) en buttons-services omvatten mogelijk sociale-mediafuncties of widgets, zoals de Vind ik leuk-knop van Facebook. Als gevolg van het gebruik van deze functies kunnen IP-adressen worden verzameld, gedetecteerd welke pagina worden bezocht op onze site(s) en kan een cookie worden ingesteld zodat deze functie naar behoren kan functioneren. De interactie met deze functies wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partij die deze functies biedt.

Over IP-adressen
Onze servers registreren de inkomende IP-adressen van bezoekers aan onze website(s), ongeacht of de bezoeker wel of geen gebruik maakt van de buttons-services en slaan de IP-adressen op in logboekbestanden. Wij gebruiken deze logboekbestanden voor doeleinden als systeembeheer en -onderhoud, registratie, het bijhouden van doorverwijzende sites, het afleiden van locaties en voor beveiligingsdoeleinden (zoals het beheersen van misbruik, spam en DDOS-aanvallen). Wij slaan IP-adressen bovendien op met informatie over bepaalde acties die worden uitgevoerd op onze website(s). Door in te stemmen met dit privacybeleid, gaan bezoekers en gebruikers er nadrukkelijk mee akkoord dat BUTTONS IP-adresinformatie voor de hiervoor vermelde doeleinden mag gebruiken. Wanneer een gebruiker de toestemming voor het gebruik van IP-adresinformatie wil intrekken, moet de gebruiker de buttons-services niet gebruiken.

Gegevensbeheerder
BUTTONS is de gegevensbeheerder voor registratie-, facturerings- en andere accountinformatie die wij verzamelen van gebruikers. De gegevensbeheerder voor buttons-services op uitnodiging is echter de geregistreerde klant. Deze klant bepaalt hoe resultaten van de buttons-services worden gebruikt en bekendgemaakt.

Persoonlijke gegevens inzien en corrigeren
Eindgebruikers en geregistreerde klanten hebben het recht tot het inzien en corrigeren van de persoonlijke informatie die BUTTONS over u bewaart. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met mijngegevens@my-buttons.com.

Toestemming
Door op Akkoord gaan te klikken, geven gebruikers aan dat ze dit privacybeleid aanvaarden en dat ze nadrukkelijk akkoord gaat met het volgende:
Men stemt in met het verzamelen, het gebruik, de bekendmaking en de verwerking van de persoonlijke informatie op de wijze die in dit privacybeleid is beschreven, waaronder onze procedures die betrekking hebben op cookies, IP-adressen en logboekbestanden.
Men stemt erin toe en gaat ermee akkoord dat BUTTONS gegevens overdragen aan gegevensverwerkers die zijn gevestigd in landen die niet over gegevensbeschermingswetgeving beschikken die hetzelfde niveau aan bescherming biedt als landen in de Europese Economische Ruimte. Instemming is vrijwillig en men kan deze op elk gewenst moment intrekken door geen gebruik meer te maken van de buttons-services.
Men stemt ermee in dat wij persoonlijke gegevens delen met relevante personen die werken voor serviceproviders die ons helpen onze services te leveren.

Als u cookies hebt ingeschakeld in uw webbrowser, stemt men in met ons gebruik van cookies, zoals dit is beschreven in dit privacybeleid.

Versie 1.0 1 februari 2018